Přímé temperování chemikálií pomocí regulátoru teploty HED

S naším regulátorem teploty s Peltierovými články řady HED můžete přímo regulovat teplotu chemikálií a médií s vysokou čistotou.

Přímá regulace teploty chemikálií pomocí regulátoru teploty s Peltierovými články od SMC umožňuje dosáhnout teplotní stability až +/- 0,1 °C. Všechny části, které přichází do styku s chemikáliemi, jsou vyrobeny z materiálu PFA, čímž je zabráněno vymývání kovových iontů a tím i znečištění média.

Kompaktní konstrukce a nízká hmotnost jsou výsledkem vlastního vývoje výměníku tepla, který jsme speciálně přizpůsobili tvaru Peltierových článků.

 

Technologie Peltierových článků pro chlazení i ohřev

Peltierův článek je termoelektrický převodník, ve kterém vzniká rozdíl teplot, když jím protéká proud, nebo naopak při vystavení rozdílu teplot v něm vznikne proud. Peltierovy články jsou vhodné pro chlazení i ohřev (otočením směru proudu).

Největšími přednostmi Peltierových článků jsou jejich malé rozměry a nízká hmotnost, umožňují také rychlé přepínání funkce a přesnou regulaci teploty.

Peltierův jev je založen na kontaktu dvou polovodičů, jejichž vodivostní pásy mají různé energetické úrovně. S rostoucí hodnotou proudu účinnost klesá, při dostatečném přívodu a odvodu tepla roste.

 

Využití regulátoru teploty s Peltierovými články řady HED

Naše regulátory teploty s Peltierovými články řady HED se používají hlavně v polovodičovém průmyslu, například v čisticích zařízeních, nanášecích zařízeních a v systémech mokrého leptání. Ale dají se s ním temperovat i nádrže na chemikálie.

Anwendungen des HED Thermo-Controllers

Chemické procesy vyžadují stabilní teplotu

Zejména v polovodičovém průmyslu jsou požadavky na stabilitu teploty v chemických procesech stále náročnější. Stále menší používané struktury vyžadují nejvyšší úroveň čistoty a přesnosti výrobních procesů.

Vodivé molekuly, tedy kovy, se nesmí dostat na wafery (tenké křemíkové destičky, ze kterých se vytvářejí mikročipy). Všechna média nezbytná pro zpracování křemíkové destičky musí být přiváděna v systémech UHP (Ultra High Purity) s ultra vysokou čistotou. Vzhledem k tomu, že i ty nejmenší stopy kovu mezi tenkými spoji způsobují zkrat, jsou tyto jemné struktury vyráběny v čistých prostorách.

 

Média použitelná pro přímou regulaci teploty

Příklady médií, která mohou být přímo řízena teplotou pomocí regulátorů teploty s Peltierovými články řady HED od SMC, jsou:

 • Čistá voda
 • Kyselina fluorovodíková
 • Kyselina sírová (s výjimkou dýmavé)
 • Roztok síranu měďnatého
 • Roztok amoniaku, vodíku a peroxidu
 • Hydroxid sodný
 • Ozonizovaná voda

Rozsah provozních teplot pro uvedená média je od 10 do 60 °C.

 

Chtěli byste se dozvědět více o našem regulátoru teploty s Peltierovými články řady HED a jeho možnostech využití?

Ozvěte se nám na – náš tým vám rád zodpoví vaše dotazy a vypracuje řešení, které bude ušito přesně na míru vašim požadavkům.

 

Software pro monitorování zařízení pro regulaci teploty

Software pro monitorování zařízení pro regulaci teploty jsme vyvinuli speciálně pro chladicí zařízení řady HRR – mají sloužit k tomu, aby Vám ulehčily práci.
Tento software se prakticky ani nemusí na PC uživatele instalovat – stačí pouze zkopírovat soubor .exe do cílového adresáře a spustit jej.
Připojení k chladicí jednotce se provádí prostřednictvím předního USB portu.

Funkce softwaru zařízení HRR

Účelem a smyslem softwaru zařízení HRR je zobrazovat aktuální naměřená data regulátoru teploty a (v případě potřeby) je uložit. Se softwarem však můžete provádět i další funkce:

 • Stahovat naměřená data
 • Získat graficky zobrazená procesní data (aktuální data provozních parametrů během činnosti), která usnadňují přehled o aktuálním stavu zařízení
 • Sledovat provozní stav a zaznamenávat data, jako jsou teplota, tlak a průtok
 • Provádět zkoušky v příslušné aplikaci
 • Nastavovat a kontrolovat všechny parametry, a rovněž ukládat vybrané parametry v nabídce Nastavení
 • provádět celkovou kontrolu jednotky
 • Plánovat intervaly preventivní údržby
 • Analyzovat chyby
 • Zobrazovat popisy alarmů a historii s procesními daty

Možnosti softwaru zařízení HRR

Přehledné uživatelské rozhraní se skládá z ovládací lišty, navigační lišty, procesních hodnot, informací o produktu, zobrazovací plochy a stavové lišty.

Diagram, který graficky zobrazuje procesní data, se automaticky přizpůsobuje použitému regulátoru teploty (vzduchem nebo vodou chlazenému, s nebo bez funkce kontroly DI).

Můžete zobrazit, změnit a přenést nastavení a obnovit je do továrního nastavení. Konfiguraci lze uložit a zkopírovat.

Intervaly preventivní údržby lze upravit buď přímo na zařízení pro regulaci teploty nebo pomocí softwaru zařízení HRR.

Software je k dispozici v deseti jazycích: němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, turečtina, japonština, čínština a korejština. 

 

Chcete získat více informací o našem softwaru zařízení HRR jeho provozních možnostech?
Kontaktujte nás – náš tým rád zodpoví vaše otázky.

Investice do Greenfield projektů v oblasti průmyslové automatizace

Čtvrtá průmyslová revoluce již dávno začala: Pojmem „Průmysl 4.0“ se označuje digitální propojení výrobních procesů – lidé, stroje a procesy jsou mezi sebou navzájem na inteligentní bázi propojeny prostřednictvím internetu. Jako centrální technologie již nefunguje počítač, nýbrž právě internet.

Každému, kdo uvažuje o velkém projektu výstavby se doporučuje, aby se hned od počátku spoléhal na kompetentní a spolehlivé partnery.

Co přesně rozumíme pod pojmem »Greenfield«?

Investice do Greenfield projektů je výstavba nového výrobního zařízení „na zelené louce“. Příkladem projektů na zelené louce jsou nové, plně digitalizované továrny, elektrárny, výrobní zařízení a výrobní závody.

Takzvané Smart Factory jsou založeny na digitálně transformované a zasíťované výrobě, ve které jsou všechny stroje a systémy vybaveny senzory nebo čipy a díky jejich „chytré“ funkcionalitě lze procesy průběžně optimalizovat.

Rozdíl mezi pojmy Greenfield a Brownfield

Obvykle se výrobní zařízení a továrny staví pro životnost minimálně 20 až 25 let. Teprve poté jsou náklady amortizovány a lze vytvářet zisky. Proto jsou investice do projektů typu greenfield spíše výjimkou.

Mnoho společností proto implementuje digitalizaci jako součást investicí do projektů typu brownfield: V prvním kroku jsou digitalizovány všechny analogové složky a procesy stávajícího výrobního systému. Poté přichází vlastní digitální transformace, která probíhá digitálním zasíťováním strojů, lidí a materiálů pomocí snímačů nebo čipů. To znamená, že výroba, zásobování, údržba, výroba, export a zákaznický servis jsou propojeny v reálném čase pomocí internetu.

Automatizace v Greenfield projektech

Pokud plánujete a stavíte Smart Factory, tedy inteligentní továrnu, je automatizace stejně důležitá jako budování infrastruktury pro plyny, kapaliny, přístrojové vybavení a řízení teploty. Při výstavbě nového výrobního zařízení musí být vytvořena a také automatizována celá instalace pro všechna média.

U nás v SMC Vám můžeme nabídnout širokou paletu součástí pro rozvody plynu a chemických látek, a rovněž řešení pro chladicí okruhy.

Technické plyny

Každý systém rozvodu plynu s sebou přináší specifické požadavky na tlak, průtok a materiál. Můžeme vám poskytnout kompletní řešení pro váš způsob využití technického nebo procesního plynu – od regulátorů a ventilů přes ejektory až po snímače.

Kapaliny

S našimi produkty pro ultra čisté systémy, jako jsou membránová čerpadla, ventily pro chemikálie a regulátory tlaku, vás můžeme podpořit při automatizaci vašich procesů ve High-End průmyslovém sektoru a současně zvýšit produktivitu a efektivitu. Navíc dostanete přesnou kontrolu nad kyselinami, zásadami a dalšími kapalnými chemikáliemi.

Regulace teploty

Mnohé průmyslové procesy, při nichž vzniká teplo, jako jsou lasery, analyzační technika, svařování, polovodiče, polygrafický průmysl atd., vyžadují použití zařízení pro regulaci teploty. To umožňuje sledovat a řídit teplotu, a pokud je chladicí zařízení správně zvoleno a dimenzováno, lze také zlepšit kvalitu konečného produktu.

Plánujete investici „na zelené louce“ a hledáte kompetentního partnera, který vám pomůže nastavit a zautomatizovat potřebné systémy pro všechna média?

Kontaktujte nás – těšíme se na váš Greenfield projekt a rádi vám poradíme!

Vakuový ejektor z PFA – koroze je záležitostí minulosti

Všude tam, kde je nutno nasávat agresivní chemikálie, nacházejí uplatnění vakuové ejektory. Jedná-li se však o ejektory v tradičním provedení, kvůli použitým materiálům snadno podléhají korozi. Proto společnost SMC vyrábí vakuový ejektor z materiálu PFA.

Nasávání účinkem vakua představuje nejčastější (a také nejlogičtější) postup používaný v provozech pracujících s agresivními chemikáliemi. Čerpadla by totiž pro tento účel byla jednoduše příliš velká a také příliš drahá. Pomocí Venturiho efektu lze kapaliny nasávat jednoduchým a bezpečným způsobem. Většina materiálů však naneštěstí až příliš rychle koroduje – koneckonců přicházejí do trvalého styku s agresivními chemikáliemi.

Vakuový ejektor, který nekoroduje

Víme, jak důležité jsou stabilní procesy. Proto pro vás společnost SMC vyvinula první vakuový ejektor z plastu PFA. PFA je materiál, který může přicházet do styku s veškerými chemikáliemi, aniž by se u něho vyskytovaly jakékoli projevy materiálové změny nebo koroze. Je tedy optimálním materiálem i pro vakuové ejektory.

Osvědčený způsob funkce, který využívá princip Venturiho efektu, samozřejmě zůstal zachován: Vakuum je vytvářeno plynem, vzduchem nebo kapalinou. Protékající médium je přiváděno do ejektoru, kde je urychlováno účinkem zúžení průřezu ve Venturiho trysce. V místě tohoto zúžení se zvyšuje dynamický tlak, zatímco statický tlak média klesá na minimální úroveň. Současně se snižuje tlak v odebírací trubici, která je umístěna přesně v zúžené části – tím pak vzniká rozdílový tlak / vakuum.

Další zvláštností vakuových ejektorů vyráběných společností SMC je jejich prostorově úsporné konstrukční řešení Díky použitému materiálu PFA mají obzvláště dlouhou životnost, což umožňuje dosahování velmi zajímavého poměru mezi cenou a výkonem.

Kde se vakuové ejektory používají?

Ve většině případů nacházejí vakuové ejektory uplatnění při odsávání kapalin z přepadových van, jimiž jsou vybaveny různé výpusti. Další oblastí použití je směšování médií. Například při ředění kyselin či louhů nebo při směšování různých chemikálií. Směšovací poměr je možno určovat škrcením, které ovlivňuje průtočnou rychlost. Čím rychleji protéká médium ejektorem, tím větší je podtlak.

Všude tam, kde se používají agresivní chemikálie, poskytuje vakuový ejektor z PFA své početné výhody: Těmi jsou dlouhá životnost, příznivé pořizovací náklady a mimořádně nízká prostorová náročnost.

Chcete se dozvědět, zda tato inovace může přinést prospěch také vám? Obraťte se na nás – ochotně vám poradíme!

Flushing Heads: Vyplachovatelný ventil pro plynové láhve

Zacházení s procesními plyny bývá často spojeno s rizikem, kterému jsou vystavováni pracovníci i životní prostředí. Především tehdy, jedná-li se o jedovaté, výbušné nebo silně reaktivní plyny, které se nesmějí uvolňovat do okolí. Řešení Flushing Heads, tedy vyplachovatelný ventil pro plynové láhve, umožňuje bezpečné provádění výměny plynových lahví.

Výměna plynových lahví – riziko nelze nikdy vyloučit

Provádějí-li se ve vašem provozu výměny plynových lahví, jistě jsou vám známy problémy, které jsou s tím spojeny: Ve ventilech se nacházejí zbytky plynu, které se při výměně nevyhnutelně uvolňují. V závislosti na druhu plynu pak existuje vysoké nebezpečí hrozící vašim zaměstnancům a také životnímu prostředí. Určité plyny navíc nesmějí za žádných okolností unikat.

Bezpečná výměna plynových lahví pomocí ventilů Flushing Heads

Řešení Flushing Heads, což je vyplachovatelný ventil pro plynové láhve, tyto problémy řeší geniálním způsobem. Namísto tradičního ventilu se používá ventilový blok zahrnující tři ventily, které jsou sloučeny u proplachovací hlavy. Přívod je rozveden ke třem výstupům, které lze pomocí ventilů otevírat jednotlivě.

Jak však ventil Flushing Heads funguje? Zcela jednoduše: Jeden výstup vede k procesnímu vedení, další výstup je spojen se zdrojem dusíku a třetí výstup je připojen ke generátoru vakua. Při normálním provozu je otevřené pouze procesní vedení. Jakmile je však plynová láhev prázdná, můžete zavřít ventil, jehož prostřednictvím je toto procesní vedení připojeno. Za tohoto stavu jsou do ventilového bloku prostřednictvím obou dalších ventilů střídavě přiváděny vakuum a dusík za účelem proplachování. Plynovou láhev tedy můžete bezpečně otevřít a vyměnit, aniž by přitom došlo k úniku zbytků plynu.

Toto řešení je výhodné také pro vaše procesy, jelikož kontakt se vzduchem a vlhkostí je udržován na velmi nízké úrovni a váš procesní plyn není znečišťován okolní atmosférou.

Dodávky kusových výrobků společnosti SMC pro vaše procesy

Je lhostejné, o jaké procesy se jedná – řešení Flushing Heads, což je vyplachovatelný ventil pro plynové láhve, funguje se všemi možnými kombinacemi ručně i pneumaticky ovládaných ventilů. Při kusové výrobě tohoto ventilu postupuje společnost SMC přesně podle vašich požadavků. Možné je jakékoli provedení od přípojek podle DIN 477, přes přivařovací trubková hrdla po příruby s těsněními typu Face Seal.

Máte o ventil Flushing Heads zájem? Obraťte se na nás , rádi vám poradíme!

Bonded Layer Manifolds, neboli kompozitní bloky z lepených vrstev – účinné řešení pro nejstísněnější prostory

V některých případech je nutno nalézt místo pro velké množství různých spojení i v nejomezenějším prostoru. Bývá tomu tak například v oboru zdravotnické techniky, jsou-li kapaliny nebo plyny přepravovány prostřednictvím mnoha různých kanálů. Kompozitní bloky z lepených vrstev, které společnost SMC nabízí v podobě řady Bonded Layer Manifolds, vynikají i zde svojí mimořádnou kvalitou a kompaktností.

Ventily, hadice i spojovací prvky potřebují místo. A to nemusí být vždy k dispozici. Jak v oblasti analytické techniky, tak i v oblasti zdravotnické techniky je nutno sestavovat složitá spojení, která jsou uspořádána v co nejmenším prostoru.

Co jsou výrobky řady Bonded Layer Manifolds?

Pod názvem Bonded Layer Manifolds jsou vyráběny kompatkní bloky, které zajišťují přepravu kapalin nebo plynů všude tam, kde již není k dispozici místo pro hadice, ventily a spojovací prvky. Tyto bloky sestávají z jednotlivých vrstev (Layer), ve kterých se frézováním vytvářejí různé kanálky pro tekutiny. Poté se vrstvy, které jsou přesně vzájemně slícovány, pokládají jedna na druhou a za přesně stanovených tlakových a teplotních podmínek se vzájemně dokonale spojují za vzniku tvarované struktury v bloku (za použití postupu známého jako Bonding).

Největší výhody: Takto vyrobené bloky mohou jednak obsahovat stovky průtočných kanálků uspořádaných v nejmenším prostoru a zárověň být přesně implementovány do příslušných přístrojů. Současně lze bez problémů realizovat integrované funkce, jakými jsou například nádrže nebo zásobníky, přičemž použitím bloků řady Bonded Layer Manifolds se lze zcela vyhnout vzniku mrtvých objemů.

Pro naše zákazníky jsou obzvláště přínosné tyto skutečnosti: Jedná se o řešení typu plug-and-play. Nemusíte nic složitě zapojovat, nýbrž stačí pouze osadit příslušné zařízení rozdělovacím blokem a postup je dokončen. Rovněž náklady na údržbu jsou nulové.

Při výrobě jde hlavně o požadavky zákazníka

Rozdělovací bloky Bonded Layer Manifolds jsou vždy kusově vyráběné produkty, které jsou navrženy přesně na míru podle konkrétního požadavku. Při spolupráci se společností SMC můžete navíc využívat výhody vyplývající z dlouholetých zkušeností. Než zahájíme výrobu, provedeme analýzu vašich schémat zapojení a projednáme s vámi přímo na místě, jak má vypadat nejvhodnější uspořádání drah průtoku tekutin.

Jakmile obdržíme vaše schéma zapojení, navrhneme konstrukční uspořádání bloku, které může být v případě potřeby ještě dále přizpůsobováno. Pro vás to znamená nejvyšší míru bezpečnosti, a to díky tomu, že: v prvé řadě je blok Bonded Layer Manifold navržen přesně podle vašich požadavků a za druhé nedojde ke zvýšení nákladů způsobenému špatnou specifikací bloků zadávaných do výroby.

SMC: Vaše lokální podpora

Hledáte speciální řešení? Obraťte se tedy na nás. Bez ohledu na to, kde se váš podnik nachází, je vám společnost SMC vždy nablízku. Naši pracovníci vám ochotně poradí přímo na místě!

 

Modulární rozvod chladící vody se snímači průtoku od SMC

Se snímači průtoku od SMC budete mít bez potíží pod dohledem až 10 stanic současně a spolehlivě. A to na minimálním prostoru!

My z SMC vám pomůžeme uspořádat vaše procesy tak efektivně a stabilně, jak je to jen možné. Rozvod chladící vody je vždy důležitým tématem – od okamžiku montáže až po následnou údržbu.

Snadno proveditelný rozvod chladící vody

Modulární snímače průtoku řady PF3W vám pomohou ušetřit. A to místo, čas i peníze. Snímače jsou malé a kompaktní a dohlédnou až na 10 stanic současně. To vše s průtoky od 0,5 do 4 litrů, 2 do 16 litrů nebo dokonce 5 až 40 litrů za minutu a na větev.

Řada PF3W boduje mnoha přednostmi: Všechny materiály, které přicházejí do styku s médii, neobsahují měď, a proto jsou vhodné pro DI vodu, mají integrovanou průtokovou a vratnou jednotku a jsou již kompletně smontovány. Díky tomu je montáž obzvláště snadná a levná a možnost úniků se snižuje na minimum.

Rozvod chladicího média se nastavuje jehlovým ventilem a jednotlivé větve můžete izolovat nezávisle kvůli údržbě, což vám v průběhu výroby ušetří spoustu času.

Snímače průtoku
_03A4528.JPG

Spolehlivé snímače průtoku do vašich procesů

Dalším důležitým tématem je také hlídání teploty. Vestavěné dvoubarevné displeje se starají o to, abyste na první pohled viděli všechny podstatné informace. Díky tomu poznáte včas, zda došlo ke změnám v procesu a můžete se přesvědčit, zda je funkce chlazení zajištěna.

Princip měření Karmanových vírů v našich snímačích průtoku eliminuje potřebu pohyblivých částí, což výrazně prodlužuje životnost.

Další přednosti: jednoduché použití, digitální spínací výstup a analogový výstup. Snímače průtoku z SMC mají samozřejmě své vstupy/výstupy kompatibilní se zařízeními pro regulaci teploty od SMC a mohou s nimi být kombinovány.

Kde se snímače průtoku používají?

Mnoho procesů je na bezpečném chlazení závislých. Snímače průtoku od SMC se proto používají v různých průmyslových odvětvích. Například při chlazení laserů, kde přesné chladicí jednotky zajišťují konstantní teploty. Rozvod chladiva je důležitou součástí, protože optické prvky laseru nesmí být ovlivňovány rozdíly teplot, aby laser mohl stále precizně pracovat.

Také u svařování s vodním chlazením jsou snímače průtoku řady PF3W zárukou stálé kvality. To umožňuje včasné zjištění a reakci na změny v procesu, což enormně zvyšuje životnost součástí a zároveň výrazně snižuje náklady na údržbu.

Modulární rozvod a monitorování chladicí vody samozřejmě využívá mnoho dalších průmyslových odvětví a procesů. Rádi vám poradíme!

Chtěli byste se dozvědět víc o snímačích průtoku řady PF3W? Zde si můžete stáhnout náš katalog.

Čerpadla pro agresivní chemikálie – nic nezůstane stát!

Když musí čerpadla pracovat s kyselinami nebo zásadami, dojdou rychle na hranice svých možností. Pokud nejsou vyrobeny v SMC. Protože naše čerpadla pro agresivní chemikálie vyhoví i nejvyšším nárokům.

Všichni znají ten problém: Vaše čerpadlo přepravuje vysoce agresivní kyseliny, které potřebujete pro úpravu povrchu brýlí, křišťálů nebo jiných produktů. A najednou se bez varování zastaví a výroba stojí. Může trvat celé dny, než namontujete potřebný náhradní díl nebo vyměníte celé čerpadlo. To není jen nepříjemné, ale také neekonomické. Zejména pokud včasné dodací lhůty závisí na hladkém chodu vašeho zařízení.

Proč se čerpadla pro agresivní chemikálie zastavují

Ve většině případů jsou na vině předčasného zastavování čerpadel dvě slabá místa. Chemikálie prolínají – částice pronikají umělohmotnou membránou – a útočí na za ní ležící kovové šoupátko, které potom rychle koroduje a nemůže se pohybovat. Druhý problém je většinou způsoben levnějšími plasty, které se deformují trvalým stykem s chemikáliemi.

Proto společnost SMC vyvinula speciální čerpadla pro agresivní chemikálie, která bodují velmi dlouhou životností a bezporuchovým provozem. Místo šoupátek z nerezové oceli používáme keramická šoupátka, která nemohou korodovat. A náš speciálně upravený, tvrzený PTFE pro zpětné ventily nikdy nezmění svůj tvar – takže čerpadlo může vykonávat svou práci bez přerušování.

Speciálně navržená čerpadla pro všechny podmínky

Čerpadla si často vytrpí své. Musí přenášet kapaliny na velké vzdálenosti a do velkých výšek, překonávat gravitaci a vyrovnat se s tlakovými ztrátami, kterých si často nikdo ani nevšimne. Toto všechno dále zkracuje jejich životnost. Když se potom ještě špatně propočítá průřez a čerpadlo je navrženo příliš malé, jsou prostoje ve výrobě nevyhnutelné. Sáhnout po příliš velkém čerpadle ale není nevyhnutelné drahé řešení.

SMC vám pomůže najít správné čerpadlo pro vaši aplikaci. Naše čerpadla pro agresivní chemikálie šetří čas i peníze: Dodávají se ve dvou provedeních (1-20 l/min a 5-45 l/min), jsou prakticky bezúdržbová, mají dlouhou životnost a zaručují vám hladký průběh výroby.

Máte zájem o solidní čerpadlo s dlouhou životností pro vaši výrobu? Tým z SMC vám rád poradí!

Svařování s vodním chlazením na nejvyšší úrovni

Svařování způsobuje velmi vysoké teploty – teplota oblouku může dosáhnout až 30.000 °C, což má samozřejmě velmi negativní vliv na životnost všech součástí. Řešením je svařování s vodním chlazením. SMC vyvinulo v této oblasti naprosto jedinečná řešení.

Ten, kdo chce při svařování dosahovat větší produktivity a kvality, ten je u SMC na správné adrese. Naše komplexní řešení pro svařování s vodním chlazením přinášejí řadu výhod – mimo jiné delší životnost elektrod, vyšší rychlost svařování a stabilnější oblouk.

Takto funguje komplexní řešení pro svařování s vodním chlazením od SMC

svařování s vodním chlazením Stejně jako každé komplexní řešení se také naše skládá z jednotlivých částí, které do sebe zapadají a jsou perfektně sladěné. Rádi naše zákazníky podporujeme při vývoji a dolaďování součástí. V souhrnu znamenají tyto jednotlivé dílky pro uživatele velký rozdíl:

 • Z chladicí jednotky (chladiče) může být chladicí voda rozváděna současně do několika svařovacích proudů, které mohou být chlazeny současně. V důsledku toho je zapotřebí pouze jedno zařízení; náklady na údržbu se snižují díky menšímu zabranému prostoru.
 • Je garantován trvalý dohled nad přítokem chladiva, aby mohly být včas identifikovány změny ve svářecím procesu. Tímto způsobem se zajišťuje funkce chlazení. Pokud by byl přítok nedostačující, spustí se automaticky výstražná signalizace. Zákazník pak může odpovídajícím způsobem reagovat a zabránit tak poškození svého zařízení.
 • Komunikace se svařovacím systémem probíhá přes digitální vstupy a výstupy a možná je i přes standardizovaná přenosová rozhraní RS232/RS485.

Které části jsou chlazeny:

 • Hořák je opatřen otvory, kterými proudí voda, a tou je chlazena plynová tryska i elektroda. Zvyšuje se tím přirozeně životnost elektrody, slouží ale také současně k zaostření oblouku.
 • Při svařování se používají velké elektrické proudy. Obvykle se všechny vodiče proudu ukládají do jednoho kabelu, takže se kabel automaticky chladí taky. Nastavením požadované hodnoty na chladicí jednotce na 20 až 25 °C lze zabránit kondenzaci.
 • Při odpovídajícím dimenzování chladicí jednotky mohou být společně chlazeny i další části, jako jsou elektromotory nebo clony.
 • Komplexní řešení svařování s vodním chlazením jsme už realizovali pro mnoho zákazníků a vždy jsme kladli hlavní důraz na to, abychom aplikaci optimalizovali společně se zákazníkem podle jeho specifických potřeb a požadavků.

Jeden prodávající, mnoho předností

Kromě vysokého komfortu boduje ale SMC také z hlediska hospodárnosti: V mnoha aplikacích je několik nezávislých systémů běžících současně a potřebují stejně tolik nainstalovaných chladicích systémů. Důsledkem jsou výrazně vyšší náklady na údržbu a často nedostatek místa. S komplexním řešením od SMC patří toto všechno s konečnou platností minulosti.

 

Vysoké vakuum – pohled do moderního průmyslu

Vysoké vakuum – ještě jste nikdy neslyšeli, k čemu by se dalo využít? Nyní nahlédneme za dveře důležité technologie (vysokého) vakua, bez níž by moderní život, jak ho dnes známe, nebyl možný.

Co je (vysoké) vakuum?

V naší atmosféře panuje tlak okolo 1013 milibarů – pokud je v nějakém systému tlak snížen, hovoříme o vakuu. Ale i zde existuje rozdělení do více tlakových rozmezí. Čím menší bude tlak, tím „vyšší“ nebo „lepší“ bude vakuum. Podle toho pak rozlišujeme podtlak (vysavače nebo vakuová balení), „hrubé“ vakuum (staré žárovky), „jemné“ vakuum (lyofilizace), přes vysoké vakuum (elektronové trubice, elektronové mikroskopy) až po ultra vysoké vakuum.

Výroba vysokého vakua

Vakuum vyrábějí čerpadla, které vlastně žádnými čerpadly nejsou, jen se tak nazývají. Striktně vzato se jedná o kompresor. To znamená, že tato čerpadla dopravují molekuly vzduchu, které dorazí z (vakuové) komory do čerpadla. Díky tomu bude tlak v komoře vždy menší. Aby se vyrobilo vysoké vakuum, je nutný systém se dvěma čerpadly: s jedním předčerpávacím a tzv. turbomolekulární vývěvou (viz obrázek).

Specifika vysokého vakua

Důležitým pojmem je tzv. střední volná dráha. Označuje se jím dráha, kterou může částice plynu urazit na své cestě, aniž by došlo ke srážce s jinými částicemi.

Vzpomeňte si – vakuová čerpadla jsou kompresory, které mohou z komory přenášet molekuly, které dorazí do čerpadla. Tam, kde panuje normální tlak, se molekuly vzduchu srážejí velice často, a proto střední volná dráha činí jen asi 68 nm. Pro srovnání: průměrný lidský vlas je asi 1000krát silnější. Protože se molekuly velmi často sráží, rychle a snadno protékají i tenkým potrubím (např. 1/2 palcovým = 12,7 mm) a malými přípojkami. To umožňuje molekulám rychle se dostat k čerpadlu.

Čím více tlak klesá, tím méně molekul je v komoře a tím delší jsou střední volné dráhy. Ve vysokém vakuu pak činí něco mezi 10 centimetry a jedním kilometrem. Proto se molekuly srážejí méně často a aby se do čerpadla dostaly rychle, musí být přípojky k ventilům velmi velké (viz obrázek). Z tohoto důvodu nabízí SMC komponenty o připojovacím rozměru až 160 mm jmenovité šířky (= vnitřního průměru).

Na co potřebujeme vysoké vakuum?

Výrobky, které se vyrábějí ve vysokém vakuu, najdeme v našem všedním životě všude. Vybrali jsme pro vás několik příkladů:

 • Nanášení povlaků: důležitá metoda, která funguje jen ve vysokém vakuu, je fyzikální depozice z plynné fáze. Používá se při výrobě mikročipů, CD a DVD nosičů. Zde je důležité extrémně čisté prostředí, protože částice představují velký problém.
 • Další příklady použití: napařování povrchů či fólií (v potravinářském průmyslu, na brýlích, autech, špercích, …)
 • Elektronový mikroskop: Místo světelného paprsku používá elektronový mikroskop svazek elektronů. Protože jsou elektrony velmi malé, mohou je molekuly vzduchu vychylovat – elektronový mikroskop tedy vysoké vakuum potřebuje, aby vůbec fungoval.
 • Zkoušky těsnosti: ledničky, klimatizace, tepelná čerpadla, brzdové systémy, airbagy a mnoho dalších. U mnoha systémů je nutné kontrolovat jejich těsnost, protože netěsnosti mají negativní vliv na naši bezpečnost, zdraví a životní prostředí. Tyto zkoušky těsnosti mohou být prováděny pouze ve vysokém vakuu, kde nemohou být přehlédnuty ani ty nejmenší netěsnosti.
 • Fyzikální a chemické analýzy: Příkladem z analytiky je hmotnostní spektrometr. S jeho pomocí se určuje hmotnost atomů nebo molekul (atomová hmotnost) poté, co byly převedeny do plynné fáze a ionizovány. Pokud by byl tlak příliš velký, srážely by se ionty s molekulami vzduchu a nemohly by dorazit do detektoru. Kromě toho by nemohly ionty ani elektrony bez vysokého vakua vůbec vzniknout.
 • Příklady využití: Vyšetřování látek v těle, v lékařské a kriminální technice a při dopingových kontrolách, analýza jedů v životním prostředí, bojových látek a výbušnin a mnoho dalšího.

Ventily pro vysoké vakuum přesvědčují svou vysokou kvalitou a životností. Splňují vysoké standardy těsnosti a mají extrémní odolnost proti korozivním vlivům. Zde naleznete všechny produkty ovládané pneumaticky, elektromagneticky a manuálně.